INCONTROLUCE
为了向您解说,我们会先熄灭并重新点亮灯光。
Cianci 小酒馆 | © Davide Groppi srl | All Rights Reserved
Cianci 小酒馆
Piacenza, 意大利 / 2019
Simbiosi、Endless 和 Flash 的照明解决方案在点、线、面的组合中扮演着重要角色并以精确的方式为需要的地方提供照明。
项目
Arch. Albino Vescovi
灯光项目
Davide Groppi | Piacenza
摄影
Fausto Mazza
Cianci 小酒馆 | © Davide Groppi srl | All Rights Reserved
Cianci 小酒馆 | © Davide Groppi srl | All Rights Reserved
Cianci 小酒馆 | © Davide Groppi srl | All Rights Reserved
Scroll
发现一个故事。 一则灯具的故事。
{{ 'general.podcast'|trans }}